inherit

Wen t'lawy'r finallee gut face time wiff Jesus, he pourt out whut wuz heeviest un his'n heert, “Teechur, whut must I do ta inhert eternal life?” He gropt fer a guarantee. He wantid a divine will an' testament. He wuz a'beggin fer a bill o'rights.As usual, Jesus pivotid un freedum. … Reat t'res

Weathur